DATASKYDDSPOLICY– Greenled Ab

Uppdaterat 2018-05-25

Greenled Ab levererar övergripande belysningslösningar till företag och till den offentliga sektorn. För att serva våra kunder samlar vi nödvändiga uppgifter även från våra kunders kontaktpersoner. Vi anser att dataskyddet är viktigt och vi följer gällande dataskyddslagstiftning i behandling av personuppgifter. I denna dataskyddspolicy berättar vi vilka uppgifter vi samlar, hur vi använder och skyddar dessa samt vilka möjligheter du har att påverka användningen av dina personuppgifter.

SAMMANFATTNING

Greenled Ab:s marknadsförings- och kundregister innehåller uppgifter om våra kunders kontaktpersoner. Uppgifterna i registret består av kontaktuppgifter som kunden eller kontaktpersonen själv har försett oss med samt av automatiskt samlade uppgifter. Behandlingen av uppgifter baseras på ett kundförhållande eller på legitima intressen i anslutning till kundförhållandet eller på medgivande. Uppgifter används vid leverans av produkter och tjänster, vårdandet av kundförhållanden samt i reklam och marknadsföring som är riktade till företag och till övriga sammanslutningar. Till den som är registrerad på grund av sina arbetsuppgifter kan man skicka till företaget eller till annan sammanslutning riktad direktmarknadsföring om den registrerade inte har avböjt detta. Uppgifter lämnas inte ut till utomstående men dessa kan överföras till betrodda tjänsteleverantörer för behandling.

Vi ber dig ta del av denna dataskyddspolicy. Om du har frågor om vår dataskyddspraxis eller du vill utöva dina rättigheter gällande dataskydd kan du kontakta oss via e-mail, telefon eller per brev.

Registerhållare:

Greenled Ab (559109-4866)
Åkerssjövägen 10
461 29 Trollhättan

Kontakt:

Juho Niemonen
Telefon: +358 20 125 5832
E-mail: juho.niemonen@greenled.fi

1. Vilka personuppgifter samlar vi?

Vi kan samla uppgifter om dig när du beställer våra produkter, besöker våra webbsidor, besöker oss eller är i andra situationer av växelverkan med vår personal. Vi kan också få kontaktuppgifter genom olika aktivitetsarrangörer samt genom företagens egna webbsidor. Vi samlar inte känsliga uppgifter om dig. Uppgifter som vi har samlat kan delas i två klasser efter källan: (a) uppgifter som din arbetsgivare harr gett oss eller uppgifter som du själv har gett och (b) automatiskt samlade uppgifter. Vi kan slå ihop eller kombinera våra automatiskt samlade uppgifter med uppgifter som du själv har lämnat till oss.

Uppgifter som du själv lämnat

Vi kan samla av dig lämnade arbetsrelaterade personuppgifter som namn, telefonnummer, e-mailadress, arbetsgivare och arbetsuppgift. För att vårda vårt kundförhållande kan vi samla uppgifter om arbetsuppgiftens karaktär, om projekt och projektroller, om bransch och verksamhetsland. Vi kan även samla andra uppgifter som du har lämnat till oss. Därutöver sparar vi i vårt register uppgiften om du har gett ditt medgivande till direktmarknadsföring genom i lagen definierade elektroniska medier eller om du har avböjt direktmarknadsföring.

Automatiskt samlade uppgifter

Vi kan använda olika metoder för att samla uppgifter från din dator eller från din mobila enhet, när du använder våra webbsidor. De automatiska metoderna kan innehålla cookies, webbsignaler och övriga teknologier. Automatiskt samlade uppgifter kan vara din IP-adress, din hemkommun, din dators eller mobila enhets operativsystem, din webbläsare, mobila enhetens typ och inställningar samt hur du använder våra tjänster, som sidor du har besökt på vår webbplats. Huvuddelen av uppgifter som samlas automatiskt om användningen av våra webbsidor sparas bara tillfälligt. Du kan hindra den cookiebaserade automatiska uppgiftssamlingen genom att avaktivera cookies i din webbläsares inställningar. Se här närmare på vår cookiepolicy.

2. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi kan använda dina personuppgifter för att vårda våra kundrelationer, hålla kontakt, för behandling av beställningar, leverans av produkter och tjänster, för analyser och statistiska uppgifter samt för riktad reklam och marknadsföring.

Grunden till behandling av personuppgifter är i första hand Greenled Ab:s kundförhållande till ett företag eller till en annan sammanslutning som du är anställd hos och vårt legala intresse för vårdande av kundkontakter och riktning av vår marknadsföring. Vi kan behandla dina uppgifter även när du har gett ditt samtycke.

3. Vem behandlar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av anställda hos Greenled Ab som arbetar med marknadsföring, försäljning, installation eller administration. Vår personal har utbildning för säker hantering av personuppgifter och varje personalgrupp behandlar endast sådana delar av personuppgifterna som är nödvändiga för att de skall kunna utföra sina arbetsuppgifter.

För behandling av personuppgifter anlitar vi även betrodda serviceleverantörer som vi kan överföra dina personuppgifter till. Sådana tjänsteleverantörer erbjuder oss tjänster som datahanterings- och övriga it-tjänster, kampanj- och analystjänster samt opinions- och marknadsundersökningstjänster. Vi tillåter inte tjänsteleverantörerna använda eller överlåta dina personuppgifter till andra syften än till tjänster som de erbjuder att utföra i stället för oss själva. I alla avtal med tjänsteföretag som vi använder har man tagit hänsyn till kraven i EU:s dataskyddsförordning och i övrig lagstiftning.

4. Skall dina personuppgifter överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen inom Europeiska Unionen. Vi anlitar dock för direktmarknadsföring och kommunikation även det amerikanska serviceföretaget MailChimp varvid dina personuppgifter överförs utanför Europeiska unionen. För att skydda dina personuppgifter och säkra dina rättigheter har MailChimp anslutit sig till mellan Europa och USA upprättad Privacy Shield -sertifiering och bundit sig till att följa EU:s dataskyddsförordning. Se ytterligare uppgifter: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

5. Skall dina personuppgifter överlåtas till tredje parter?

Vi säljer inte dina personuppgifter och överlåter dina uppgifter endast på det sättet som man har beskrivit i denna dataskyddspolicy. Vid överlämnandet av uppgifter följer man gällande dataskyddslagstiftning.

Om vi beslutar att av strategiska eller andra kommersiella skäl sälja eller flytta vår affärsverksamhet helt eller delvis, kan vi som en del av en sådan försäljning eller förflyttning förmedla av oss samlade eller förvarade uppgifter inklusive kunduppgifter, vilka innehåller dina personuppgifter, till vem som helst som är delaktig i försäljningen eller förflyttningen av affärsverksamheten.

Därutöver kan vi överlämna dina personuppgifter om vi anser det vara nödvändigt på grund av en tillämplig lag, förordning eller begäran från en myndighet.

6. Hur har man ordnat dataskyddet för dina personuppgifter?

Vi förvarar dina uppgifter i ett elektroniskt register och vi har vidtagit erforderliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifterna är skyddade från obehörigt intrång och från oavsiktlig eller olaglig radering, förändring, överlåtelse, förflyttning eller annan olaglig behandling. Användningen av registret kräver användaridentifiering och en skyddad förbindelse. Endast namngivna personer vars uppgift är att sköta och administrera systemet har tillgång till registret.

7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina samlade personuppgifter så länge som det är skäligen nödvändigt för syften som är beskrivna i denna dataskyddspolicy, om förvaringen av uppgifter under längre tid inte krävs av lagen eller inte är tillåtet enligt lagen. Vi raderar dina uppgifter från vårt register när ditt serviceförhållande i egenskap av vår kund upphör eller dina arbetsuppgifter på annat sätt förändras så att det inte längre finns någon grund till behandling av dina personuppgifter.

8. Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att ta del av dina uppgifter, rätt att kräva rättelse, radering eller komplettering av en felaktig uppgift. Du har rätt att utöva alla dina rättigheter vilka har säkrats i dataskyddslagstiftningen såsom begränsning av behandling och invändning mot behandling samt rätten att flytta uppgifterna från ett system till ett annat. För säker identifiering kan vi i vissa fall förutsätta att begäran gällande utövning av dina rättigheter behöver framställas personligen hos oss eller genom ett egenhändigt undertecknat brev med erforderliga identitetsuppgifter. Vi svarar på kontrollbegäran skriftligt.

När det gäller uppgifter som du själv lämnat har du också rätt att förbjuda användning av dessa för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring. Om du har gett oss ditt medgivande för att skicka till dig marknadskommunikation kan du senare avböja kommunikationen genom att följa instruktioner i meddelanden.

Vi försöker alltid lösa frågor som gäller behandling av personuppgifter direkt med den registrerade personen respekterande alla rättigheter. Om du trots allt är missnöjd med våd behandling av dina personuppgifter har du rätt att ta ärendet till en dataskyddsmyndighet för granskning.

9. Förändringar i dataskyddspraxis

Vi kan uppdatera denna dataskyddspolicy och vår dataskyddspraxis från tid till annan. Om förändringarna är betydelsefulla, meddelar vi dessa via våra webbsidor eller på annat sätt, till exempel per e-mail. Vi önskar att du läser denna policy så att du känner till de nyaste uppgifterna om vår dataskyddspraxis.