HÅLLBARHET

MILJÖ

SOCIALT

FÖRETAGSTYRNING

Greenleds hållbarhetsstrategi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsdimensioner. Vår strategi är byggd runt tre huvudpunkter som vi är fast beslutna att föra fram i våra verksamheter:

  • Vi tillhandahåller miljövänliga produkter och tjänster med lång livslängd
  • Vi skapar säkerhet och välbefinnande
  • Vi ökar medvetenhet och transparens i vår verksamhet

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

VI TILLHANDAHÅLLER MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER MED LÅNG LIVSLÄNGD

Minimera koldioxidavtrycket under livscykeln för produkter och tjänster
För att uppnå vårt mål fastställer vi det aktuella koldioxidavtrycket under livscykeln för produkter och tjänster.

Utveckling av livscykeltjänster
Vi utvecklar konceptet belysning som en tjänst. När vi producerar belysning som en tjänst ansvarar vi för funktionalitet och koldioxidavtryck för belysningslösningen. Genom att göra det kan vi säkerställa att våra produkter använder så lite energi som möjligt och behåller lumenuteffekten så länge som möjligt. Det håller koldioxidavtrycket för vår lösning så låg som möjligt under hela dess livscykel.

VI SKAPAR SÄKERHET OCH VÄLBEFINNANDE

Kontinuerlig förbättring av arbetsplatssäkerhet och välbefinnande på jobbet
Vi övervakar aktivt indikatorer på arbetsplatssäkerhet och sjukfrånvaro och vi agerar på alla nära ögat-incidenter för att förhindra olyckor på arbetet. Vi utför regelbundna undersökningar om arbetstillfredsställelse för vår personal, som 84 % av våra anställda besvarade under 2022. För oss är undersökningar om arbetstillfredsställelse en av de viktigaste höjdpunkterna under året, på vilkas grund vi utvecklar våra administrations- och verksamhetsrutiner.

Förstå effekterna av belysning och stöd för den cirkadiska rytmen
Som företag vill vi öka medvetandet om belysningens inverkan på människors välbefinnande. Det här återspeglas i våra kundmöten, vår marknadsföring och vår interna kommunikation. Vi har implementerat människoorienterade belysningslösningar för våra egna produktionsanläggningar och för våra kunders lokaler. Dessa lösningar stöder den naturliga cirkadiska rytmen och förbättrar därmed ork, vakenhet och allmänt välbefinnande.

Öka känslan av gemenskap och öppenhet på arbetsplatsen genom teamwork
Vi tror starkt på att välbefinnandet i vår arbetsgemenskap förbättras genom att öka känslan av gemenskap och öppenhet. Alla våra lokaler är designade för att uppmuntra teamwork och effektivt möjliggöra både fysiska och distansmöten.

VI ÖKAR MEDVETENHET OCH TRANSPARENS I VÅR VERKSAMHET

Ledningsstrukturer och verksamhetsprinciper
Bra ledning är grunden för genuin hållbarhet. Vi handlar i enlighet med vår etiska uppförandekod samt lagar och förordningar och behandlar varandra rättvist. Vi använder kvalitetshanterings- och miljöhanteringssystem certifierade av SGS Finland, som omfattar administrations- och ledningsrutiner.

För att öka medvetande och transparens för våra kunder och medarbetare kommer vi att göra vår första hållbarhetsrapport 2022.

Bygga en hållbar leveranskedja tillsammans med våra partners
En hållbar leveranskedja kräver ökad medvetenhet och transparens bland våra partners. Vi säkerställer att våra partners följer vår etiska uppförandekod och är medvetna om vår hållbarhetsstrategi. Vi kräver att våra partners tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin verksamhet.

Vi följer FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Vi har identifierat fem områden där vi kan bidra mest:

Hållbarhetssteg

2010 Greenled grundas. Vi hjälper våra kunder att minska sin energiförbrukning med LED-belysning.

2013 Produktion överförs från Fjärran Östern till Finland.

2013 De första smarta belysningslösningarna

2014 Vi etablerar våra egna installationsteam, vilket möjliggör för oss att leverera nyckelfärdiga helhetslösningar.

2016 Ett certifierat ISO 9001 kvalitetshanteringssystem och ISO 14001 miljöhanteringssystem för all verksamhet

2016 Konceptet belysning som en tjänst skapas

2017 Flerpackslösningar för armaturleverans lanseras för att minska vårt miljöavtryck.

2018 Greenled blir medlem i GBC Finland (Green Building Council Finland).

2019 Greenled väljs som den 11:e bästa arbetsplatsen i Finland i kategorin medelstora företag.

2019 Smarta och kundanpassade installationslösningar som ger ett lågt koldioxidavtryck

2020 De första människoorienterade belysningslösningarna för att stödja välbefinnande

2021 Företagets produktion och huvudkontor flyttar till nya lokaler i Uleåborg. Förbättrat välbefinnande på arbetet och minskad energiförbrukning är de viktigaste faktorerna.

2021 Vi genomför Siqni personalundersökning för första gången. Syftet är att förstå vilka faktorer som är relevanta för medarbetarna, och hur de implementeras i företagets vardag.

2021 En styrgrupp med fokus på hållbarhet inrättas och en hållbarhetsstrategi implementeras.

2022 Koldioxidavtrycket för hela verksamheten beräknas enligt GHG-protokollet.

2022 Företagets produktion och huvudkontor går vi över till att använda förnybar inhemsk vattenkraft med certifierat ursprung.

2022 Den första hållbarhetsredovisningen publiceras.

2023 Den första EPD-miljödeklaration publiceras.

2023 Företagets produktion och huvudkontor går vi över till koldioxidneutral fjärrvärme.

Vi använder ett certifierat ISO 9001 kvalitetshanteringssystem och ISO 14001 miljöhanteringssystem för all verksamhet. Det garanterar en hög kvalitet och effektiv leverans totalt sett.

Vi är medlem i GBC Finland, som syftar till att främja hållbart och miljövänligt byggande.

Sedan 2017 har vi sponsrat Team Rynkeby. De pengar teamet får in doneras i sin helhet för att stötta barn och ungdomar med cancer och deras familjer.