ETISKA UPPFÖRANDEKOD – GREENLED OY

Uppdaterat 2019-6-26

Greenled är en finsk leverantör av omfattande belysningslösningar för företag och privat sektor. Vi hjälper våra kunder att öka sina affärer genom att leverera hållbara belysningslösningar. Hållbarhet och miljötänk vägleder våra dagliga aktiviteter och val, och de utgör en grund för företagets värderingar, uppdrag och vision. Vi vill göra världen till en bättre plats en armatur i taget – tillsammans med våra kunder och partners.

Greenleds etiska uppförandekod

Vi vill att vårt företag ska verka på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och vi förväntar oss samma sak av våra partners. För oss är ditt förtroende viktigt och vi vill agera på ett ansvarsfullt sätt mot våra kunder, anställda, partners och andra intressenter.

Kunden kommer alltid först, vi hittar den lösning som mest gynnar vår kund så att de på ett ärligt sätt kan säga att de är nöjda med vårt arbete och våra tjänster. Vi följer kvalitets- och miljöpolicyer samt aktuell lagstiftning och vi vill hela tiden bli bättre.

Värderingar som vägleder vår verksamhet: Kundorientering, ansvar, expertis.

Den etiska uppförandekoden fastställer de ömsesidiga värderingar och principer som alla företagsmedarbetare, chefer och partners måste följa.

1.Ärliga affärer

Greenled verkar i enlighet med de lagar och föreskrifter som är i kraft samt aktuella och giltiga avtal.

Vi genomför vår verksamhet öppet och följer principer om rättvis konkurrens. Vi tillåter inte oetisk verksamhet. Vi respekterar kontrakt och avtal som vi har ingått.

Vår affärsmodell baseras på behoven och förväntningarna från våra kunder, vilket innebär att vår verksamhet hela tiden förbättras. Våra kunder har chansen att ge oss feedback angående vårt uppförande via exempelvis kundenkäter.

Vi följer de kontrakt vi ingår med våra leverantörer och partners och vi behandlar dem rättvist. Vi respekterar våra konkurrenter oavsett om vi vinner eller förlorar ett projekt.

Beslut fattas baserat på Greenleds värderingar. Ingen inom företaget tillåts få personlig vinning på bekostnad av företaget eller dess konkurrensmässiga position.

Greenleds arbetstagare och arbetsgivare ger inte eller tar emot gåvor, resor, mat/logi eller andra tjänster som överskrider representation gästfrihet eller som direkt eller indirekt påverkar ageranden eller beslut för den person som tar emot ovan nämnda gåvor. Greenleds representation är alltid måttlig.

2.Kvalitets- och miljöpolicy

Ansvar är en av Greenleds viktigaste värderingar och en viktig del av alla beslut vi fattar. Ansvar är tydligt synligt i allt vi gör. När vi designar en ny produkt väljer vi material utifrån miljömässigt värde, vi föredrar återvinningsbara material. Våra produkter tillverkas med en maximal livslängd och låg energiförbrukning i åtanke. Välplanerad tillverkning och rimlig logistik har ett betydligt mindre koldioxidavtryck än traditionella tillverkningsmetoder. Genom att sikta mot hållbarhet vill vi överlämna samma, eller till och med en bättre, miljö till framtida generationer. Vår hållbarhet stöds av vårt medlemskap i GBC Finland, vars mål är att främja hållbar utveckling och miljövänlig konstruktion.

Vi tar ansvar för miljön. Alla våra aktiviteter är certifierade med kvalitetscertifieringen ISO 9001 och miljöcertifikatet ISO 140001 – från produktion till design och installation. I kombination säkerställer dessa två certifieringar att vi kan leverera en effektiv produkt av hög kvalitet för dina behov.

Vi ser till produktsäkerhet, miljöfrågor och finska värderingar i produktion, design och installation. Genom att noggrant välja våra råmaterial kan vi se till att våra produkter är säkra för människor och miljö och att vår tillverkningsprocess är lika effektiv som möjlig.

Vi tror på finskt arbete. Greenleds LED-armaturer är produkter med lång livslängd som hjälper olika branscher att spara energi och bli miljövänliga. Våra armaturer tillverkas i Finland efter principer om hållbar utveckling. Genom att i första hand välja inhemska material och tjänster bidrar vi till en stabil arbetsmarknad i Finland. De flesta av våra produkter är märkta med den finska flaggsymbolen med nyckeln, som är en etikett som tilldelas produkter eller tjänster som tillverkas i Finland.

Vi samarbetar med logistikföretag som främjar hållbar utveckling och miljövänliga arbetssätt. En av de viktigaste delarna i vår verksamhet är installation av ny belysning medan det gamla tas bort, sorteras och återvinns på lämpligt sätt. Greenleds kundtjänst och försäljning framhåller även ekologiska val.

Våra miljömål: Greenleds smarta belysningslösningar syftar till att minska miljöpåverkan.

3.Hälsa och säkerhet

Greenled vill säkerställa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för sina arbetare. Ansvar från både anställd och arbetsgivare kan bidra till att förhindra arbetsolyckor och andra hälsorisker. Vi förbättrar hela tiden våra arbetsförhållanden och framhåller yrkesmässig hälsa. På Greenled uppskattar vi en hälsosam balans mellan arbete och fritid.

Greenled och våra partners måste verka inom arbetsmiljön på ett sätt så att varje medarbetare kan arbeta säkert och inte riskerar mentalt eller fysiskt våld eller hot på arbetsplatsen. Medarbetare har alltid rätt att stoppa en arbetsuppgift de anser vara farlig.

a.Sekretesspolicy

Vi följer den europeiska GDPR-förordningen och annan dataskyddslagstiftning. Vi förväntar oss att våra partners upprätthåller en hög nivå av säkerhet för att säkerställa personlig integritet. Vi förväntar oss också efterlevnad av giltig dataskyddslagstiftning.

b.Jämlikhet

Vi fördömer barn- och tvångsarbete i alla dess former. Våra partners förväntas erkänna principerna i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Vi respekterar mänskliga rättigheter och behandlar alla lika och utan diskriminering grundad på ras, nationalitet, etnicitet, ålder, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, politisk övertygelse eller facklig aktivitet. Vi tillåter inte mobbning eller kränkning på arbetsplatsen i någon form. Det är allas ansvar att arbeta rättvist och skapa en trevlig, inspirerande atmosfär att arbeta i.

Ifall vi eller någon av våra partners upptäcker aktivitet som går emot vår etiska uppförandekod eller mot lagen, eller om det finns en stark misstanke om det. ska detta omedelbart rapporteras till en Greenled-representant eller personalavdelningen.