VI PUBLICERADE EN EPD-MILJÖDEKLARATION OM PHI-ARMATUREN

april 27, 2023

VI PUBLICERADE EN EPD-MILJÖDEKLARATION OM PHI-ARMATUREN

Vi var den första armaturtillverkaren i Finland som publicerade en tredjepartsverifierad RTS EPD-miljödeklaration om en armatur tillverkad i Finland. En EPD-miljödeklaration (Environmental Product Declaration) är ett dokument som beskriver en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Resultaten som presenteras i miljödeklarationen är baserade på en livscykelanalys (LCA), som är en standardiserad metod för att bestämma miljöpåverkan under livscykeln.

I EPD:n är livscykeln indelad i moduler som beskriver de olika stadierna i livscykeln: från upphandling och produktion av råvaror till den färdiga produktens transport, användning och slutligen avfallshantering och eventuell återvinning. Miljödeklarationen presenterar ett antal indikatorer för miljöpåverkan, bland annat koldioxidavtryck, försurning, ozonnedbrytning och övergödning. Miljödeklarationen för Greenleds Phi-belysningsproduktfamilj har utarbetats i samarbete med yrkeshögskolan Karelia, och miljödeklarationen har verifierats av Ramboll Finland Oy.

”Med EPD-miljödeklarationen kan vi erbjuda våra kunder verifierad och jämförbar information om miljöpåverkan av våra produkter”, säger Jani Kaaresto, produktchef och hållbarhetschef på Greenled. ”Den gör det också möjligt för oss att verifiera att utsläppen under tillverkningsfasen av en armatur som tillverkats i Finland, som har planerats med materialeffektivitet och materialval i åtanke från början, är relativt låga”.

De livscykelanalyser som genomförts för miljödeklarationen ger företaget viktig information om vad man ska fokusera på inom produktutveckling och produktion för att minska produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln.

”Det är viktigt att förstå att den majoriteten av utsläppen under en armaturs livscykel genereras av den el som förbrukas under användningen av armaturen. Naturligtvis kan vi inte påverka hur ”ren” el våra kunder använder, men vi kan påverka energieffektiviteten i våra egna produkter”, säger Kaaresto. ”Och just energieffektivitet är en av de saker vi har satsat på från början. Till exempel har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt valet av och kvaliteten på LED-moduler och förkopplingsdon när det gäller bland annat ljuseffektivitet, livslängd och verkningsgrad”, säger Kaaresto.

 

Ladda ner Phi Vision, Linear och Modul armaturens EPD-miljödeklaration här

Läs mer om Phi-belysningsproduktfamiljen

 

Om du har frågor angående Phi armaturer EPD, vänligen kontakta:

 

Jani Kaaresto

Sustainability Manager

jani.kaaresto@greenled.fi

+35820 1255 838

 

Vesa Vähänen

Director of Development

vesa.vahanen@greenled.fi

+35820 1255 805