Den nya belysningen på Valteriskolan Ruskis

Senatfastigheter får tjänsteleverantören att leverera kvalitet

Belysning spelar en stor roll på Valteriskolan Ruskis, där många av eleverna har problem med synen. Av säkerhetsskäl behövs både ljusstyrka och kontraster samtidigt som belysningen måste vara bländnings- och flimmerfri samt anpassningsbar efter individuella behov. I den här artikeln förklarar vi hur vi tog oss an Valteriskolan Ruskis utmanande behov genom att designa en anpassad belysningslösning som förbättrar säkerhet och bekvämlighet och stöder inlärning och rehabilitering för eleverna under skoldagarna.

Skolbelysningen upphandlades av Senatfastigheter med en ny upphandlingsmodell för byggnadsteknik. Idéen med modellen är följande: Kunden betalar bara för belysning som fungerar enligt avtal. Leverantören av belysningslösningen, å andra sidan, lovar att leverera högkvalitativ belysning under hela avtalsperioden. Läs om hur konceptet Belysning som tjänst fungerar i praktiken och vilken typ av mervärde det ger kunden och Senatfastigheter.

Med hopp om säker, bekväm och justerbar skolbelysning

Helsingforsbaserade Valteriskolan Ruskis arbetar tillsammans med alla enheter i Valtericentret för lärande och kompetens. Skolan tillhandahåller utbildningsplatser för barn och unga med behov av specialstöd samt möjlighet att studera och få rehabilitering som stöd för lärande under skoldagen.

Många av eleverna har utmaningar och problem med synen. Belysning har därför en stor roll för både lärande och den allmänna säkerheten i skolan.

Innan belysningen förnyades var den allmänna belysningen i skolan svag och lokalernas ljusnivåer låga. Belysningen innebar även höga kostnader eftersom den ofta var på i utrymmen där den inte behövdes.  Dessutom var belysningsunderhållet besvärligt eftersom lokalerna har höga tak och belysningspunkterna är svåra att nå. Personalen på Valteriskolan Ruskis bad Senatfastigheter om en justerbar belysningslösning som skulle förbättra säkerheten och bekvämligheten i skolan.

En anpassad belysningslösning

Senatfastigheter valde Greenled som leverantör av belysningslösning för Valteriskolan Ruskis. Belysningslösningen levererades som en nyckelfärdig tjänst, med belysningsdesign, installation och underhåll.

Skolbelysningen i Valteriskolan Ruskis designades för att uppfylla elevernas särskilda behov:

  • Säkerheten i korridorer och uppehållsrum förbättrades genom en betydande ökning av belysningseffekt och ljusnivåer
  • Kontraster användes för att underlätta de utmaningar elevernas synnedsättningar innebär
  • För hög ljusstyrka undveks genom att använda dimbar belysning med stora, icke-bländande ytor
  • Flimmer och bländning undveks med högkvalitativa armatur- och optiklösningar
  • Armaturerna anslöts till ett smart belysningsstyrningssystem som tillåter belysningsjustering baserat på zoner och elevernas individuella behov
Användningsstyrning av skolans korridorer ökar ljusnivåerna när någon närmar sig.

Bild: Användningsstyrning av skolans korridorer ökar ljusnivåerna när någon närmar sig. På så sätt är det säkrare för barnen att röra sig på skolan.

”Det var fantastiskt att ha proffs som designade belysningen. Resultatet är uppenbart, den nya belysningen förbättrar bekvämlighet och säkerhet, vilket är mycket viktigt på vår skola. Nu kan vi tydligt se vad vi gör och barnen är säkrare när de rör sig på skolan. Under de mörka årstiderna känner vi oss också mer energifyllda när det finns tillräckligt med ljus.”

Helena Pekkarinen, serviceförman, Valteriskolan Ruskis

Belysningen på Valteriskolan Ruskis styrs med belysningsstyrningssystemet ENCELIUMTM. Med ENCELIUMTM-systemet justeras och ändras skolans belysningsnivåer baserat på zoner och elevernas individuella behov via tidsschema, användningsstyrning och olika belysningssituationer.

Belysning i uppehållsrummen är programmerad att följa ett tidsschema som automatiskt justerar belysningen så att den passar lokalernas användning. Dessutom är skolan utrustad med närvarodetektorer som ytterligare förbättrar energieffektiviteten i den 10 000 m2 stora byggnaden.

Användningsstyrning av skolans korridorer fungerar på ett förutsägande sätt så att ljusnivåerna ökas när någon närmar sig. Förbättringen av ljusnivåerna är stor, då den nuvarande belysningen når samma ljusnivå när den är neddimrad som den tidigare belysningen gjorde på full kapacitet. Tack vare användningsstyrning är belysningen endast på för fullt där och när det är nödvändigt. Som ett resultat har energibesparingarna ökat och säkerheten förbättrats. Dessutom upplever eleverna att skolan bryr sig om energiförbrukning och hållbar utveckling.

Rapporterna om belysningsstyrningssystemet ENCELIUM™ visar att den nya belysningslösningen på Valteriskolan Ruskis sparar 74,51 % i energikostnader jämfört med tidigare belysning.

Bild: Även om energibesparingar inte är det primära målet med belysningsförnyelsen genereras besparingar av smart LED-teknik. Rapporterna om belysningsstyrningssystemet ENCELIUM™ visar att den nya belysningslösningen på Valteriskolan Ruskis sparar 74,51 % i energikostnader jämfört med tidigare belysning. Rapporten visar i detalj proportionen för varje energibesparingsstrategi. Uppgiftsjustering (TT) sparar 45,25 % energi, tidsschema (TS) sparar 16,03 % energi och användningsstyrning (OCS) sparar 13,23 % energi. Dagsljusvinst (DLHV) kan läggas till senare så snart renoveringen av skolans fasad är klar. ENCELIUM -rapporterna visar även proportionen för belastningsutjämning (LS) för energibesparingar.

Baserat på nya behov och personalens önskemål har skolans belysning justerats ytterligare även efter installationen. Flexibel belysningsstyrning har möjliggjort, bland annat, anpassade belysningssituationer för elever med epilepsi. I dessa delar av lokalen justeras belysningen efter ett fyrstegsprogram med belysningsnivåer som anpassats efter sjukdomens krav.

ENCELIUM™-systemet erbjuder en tredimensionell grafisk översikt över Valteriskolan Ruskis.

Bild: ENCELIUM™-systemet erbjuder en tredimensionell grafisk översikt över Valteriskolan Ruskis. Via 3D-vyn kan belysningen för varje utrymme och varje enskild armatur på ett flexibelt sätt justeras och ändras utifrån behoven. Nya utrymmen och nya armaturer kan läggas till i planen när som helst.

Skolbelysning stöder lärande

Greenled installerade en ny belysningslösning i alla korridorer och uppehållsrum i skolan på fem olika våningsplan. Sedan dess har samarbetet fortsatt med belysning av ett av klassrummen med justerbar belysningsteknik. Användarna i klassrummet kan justera belysningen baserat på studiesituationen och elevernas individuella behov. Skolpersonalen hoppas att alla klassrum och skollokaler ska få den nya belysningslösningen.

”Studiemiljön har en sådan stor betydelse för inlärningen. Klassrummets användare är mycket nöjda med den nya belysningslösningen som justeras baserat på de individuella behoven hos varje elev. Under terapisessioner kan vi dämpa belysningen. När vi övar läsning och måste se ordentligt ökar vi ljusstyrkan.”

Helena Pekkarinen, serviceförman, Valteriskolan Ruskis

 Belysningen i klassrummet justeras baserat på studiesituationen och elevernas individuella behov.

Bild: Belysning är en viktig del av en effektiv studiemiljö. Belysningen i klassrummet justeras baserat på studiesituationen och elevernas individuella behov.

Kvalitetsbelysning som en tjänst: Så här fungerar upphandlingsmodellen i praktiken

Skolbelysningen i Valteriskolan Ruskis upphandlades av Senatfastigheter med den nya upphandlingsmodellen för byggnadsteknik. Förutom belysningsinstallationen, omfattar avtalet fortlöpande underhåll och övervakning av tjänsteleverantören.

Med avtalet har båda parter förbundit sig till en lösning med högkvalitativ belysning som en tjänst. Så länge allt fungerar som det ska betalar Senatfastigheter en månadsavgift till Greenled under avtalsperioden på sju år.

Antalet aviseringar och larm i fjärrstyrningen av belysningsstyrningssystemet ENCELIUM™ i Valteriskolan Ruskis.

Bild: Med start från övertagandet den 11 september 2018 visar det här stapeldiagrammet antalet aviseringar och larm i fjärrstyrningen av belysningsstyrningssystemet ENCELIUM™ i Valteriskolan Ruskis. Larmen i september orsakades av gamla belysningskontroller som är en mycket vanlig utmaning i ombyggda byggnader. Tack vare automatiska data upptäcks dessa avvikelser direkt, vilket förhindrar att de orsakar problem i framtiden. Som bilden visar har larmen minskat betydligt sedan september. I november upptäckte systemet ett ballastfel som omedelbart reparerades. Enligt avtalet kontrollerar installations- och beställningsteamet på Greenled alla aviseringar och larm och tar hand om eventuella reparationer eller justeringar som behövs.

Tack vare konceptet med belysning som en tjänst och fjärrstyrningen av belysningsinstallationen, kan Senatfastigheter och kunden räkna med att få service av hög kvalitet och inga av deras egna resurser spenderas på belysningsunderhåll. Om det är något som inte stämmer med belysningen meddelar ENCELIUM-systemet Greenled automatiskt som rapporterar till Senatfastigheter om larmen och reparationsschemat.

”Greenled erbjöd oss en tjänst där informationssäkerhetsnivån var övertygande. Fjärrstyrningsanslutningen av tjänsten är helt säker och frånkopplad och vi begränsar licenserna med både lösenord och fysiska nycklar. Hela tjänsten är välkontrollerad och kontrollen för belysningsstyrningen stannar hos oss.”

Antti Kuronen, elektrisk rådgivare, Senatfastigheter

Fördelarna med den nya belysningslösningen för Valteriskolan Ruskis och Senatfastigheter

  • En anpassad belysningslösning som förbättrar säkerhet och komfort på skolan och stöder lärande för elever under skoldagarna
  • En miljövänlig belysningsteknik som sparar 75 % av energin jämfört med föregående belysning och skapar 14 ton mindre CO2-utsläpp per år
  • En flexibel belysningslösning med möjlighet att justera belysningen baserat på zoner och elevernas individuella behov
  • Ett avtal omfattande underhåll och fjärrstyrning av belysningsinstallationen, som frigör kundens och Senatfastigheters resurser från belysningsunderhåll
  • En nyckelfärdig tjänst där kunden endast betalar för belysning som fungerar enligt avtal

75%

ENERGIBESPARINGAR

Aktuella produkter

Lämna en kontaktförfrågan till våra experter.